歌名:I love rock’n roll
演唱:Boy z
I love rock’n roll
跳舞歌曲更可爱
动就转下工 静就拍下拖 闷就最怕耐
I love rock’n roll
发觉Hip pop更慷慨
日就播下Twins 夜就唱下Boy'z 就叫世代
这世界没有太多起平时
在现在就要多闯名时
在这现实城市渡过港式童年
这世界有太多新名词
在现在就要知新谣言
在这盛大城市遇过些改变
潮流在改新兴的转眼会掩盖
遗憾什么爱过是爱
年月在改 青春的转眼会感慨
回望什么也要世代
I wanna be together be together
要叫报刊都记载
就让我与你去将今天拍下来上载
I wanna be together be together
要叫世史都记载
就让我与你记得今世有什么赌爱
music

I Love Rock n Roll是什么歌?I Love Rock n Roll是Britney Spears的英语歌曲,以上是I Love Rock n Roll的歌词。